وبلاگ دانشجویان آبدانان هدف ما جولیانیان معرفی فرهنگ غنی آبدانان,معرفی نخبگان و استعدادهای بیشمار آبدانان و کمک به حل مشکلات و در یک کلام پیشرفت آبدانان و آبدانانی است. آوای جولیان از دانشجویان آبدانانی سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید. لطفا" نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود را در قسمت «نظرات»ارائه دهید.باشد که بتوانیم با کمک شما و همت همه جولیانیان گوشه ای از عظمت شهرمان را معرفی کنیم. *"**آوای جولیان(آوای دانشجویان آبدانانی سراسر کشور)**"* http://avayejooliyan.mihanblog.com 2014-04-23T17:01:06+01:00 text/html 2014-04-13T23:38:46+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک تکمیل نشده ها... http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/123 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-04/19006052478779818191.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">منبع:وبلاگ زیبای آبدانان نیوز</font></b><br></div> text/html 2014-04-13T23:32:59+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک آشنا... http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/122 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" size="7"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">آشنا...<br></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">سال های جنگ بود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">بچگی را پیچیده بودیم در ترس و دلهره</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">شب بود. سه مرد از کنار سیاه چادرهای عشایر در تاریکی شب می گذشتند، سگ ها هشدار دادند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">چوپانی گفت: هه چه! سگ ها خاموش شدند. مرد کوهستان برنو به دست فریاد زد: « آیم کیین؟!» (کیستی؟</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پاسخ آمد: «آشنا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>».</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">صبح فردا دیدیم آن سوی رودخانه بلندی تپه ای باستانی را در هم ریخته اند، با کوزه های شکسته و زنگار مفرغ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">گفتم روزی می آید که کاوشگران می آیند، آن وقت ما هم می فهمیم در دل این خاک چه گذشته است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">یادم میاد تنها سرچشمه ی دانستنی های سرزمین مان پیرمرد ها و پیرزن ها بودند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پیرمردهایی که دم دکان کوچکی می نشستند و گزیده ی شاهنامه را به نوبت می خواندند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">دکانی که همه چیز داشت: بیسکویت فله ، کلوچه ، فومن و نوشابه های سیاه شیشه ای که اشک آدم رو در میاوردند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پیرزن هایی که عصرها بر درگاه خانه ها پیش هم گرد می آمدند و پشم می رسیدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">و کتابخانه ی مدرسه رسالتی دیگر داشت؛ داستان راستان مطهری و قصه ی ابوذر و وفای به عهد و کودکی پیامبر و زندگی امام صادق و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">بلوط درخت همیشگی ما بود ولی ما از درخت ها خرما را بهتر می شناختیم، چون در همه ی کتاب ها بود و در نقاشی هایمان واحه می کشیدیم؛ دو درخت خرمای ضربدری و تپه ای شنی و برکه ای در دوردست</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">هر جا که گام می گذاشتیم نشانه های تمدنی را می دیدیم که حالا هم تنها درباره اش این را می دانیم که چون از قلوه سنگ درست شده و گچ و ساروج در آن به کار رفته ساسانی است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">چهارطاقی ها یک یک فرو ریختند و با سنگ هایشان خانه هایی غمگین و بی شکوه بالا آمدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">معلم دینی تخت جمشید را به نام نمادی از ستم به ما نمایاندند. تا جایی که وقتی برای نخستین بار طاق بستان کرمانشاه و شکوه سنگ ها را از نزدیک دیدم یکی از دوستان شیرازی جمله ای از دکتر شریعتی را زمزمه می کرد: «تاریخ بر گرده ی برده ها بنا نهاده شده و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .»</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">کتابخانه ها بزرگ تر شدند. در کتابخانه ی دانشگاه کتاب های تاریخی را که بررسی می کردیم دیدیم به کتاب هم رحم نشده. عکس های تاریخی شاه و خانواده اش را یا پاره کرده اند یا با لاک و رنگ سیاه و سفید کرده اند. مثل خیلی از نماهای تلویزیون که شطرنجی می شدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">دنبال نام ها گشتیم. سلسله ها و دوره ها</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">نام شهرمان آبدانان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">خجالت می کشیدیم وقتی می دیدیم منطقه ی ما را «پشتکوه کبیرکوه» نامیده اند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">سرزمینی ناشناخته داشتیم. اما این همه آثار به جای مانده از تاریخ چه؟</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">هر چه قه ییمه گفته بود ضرب المثل شد و ماندگار</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">پرسش های کودکی مان را کودکانه پاسخ دادند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">به این می گویند قلاع، سیس، آسیاو قه ییمه،</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> این یکی هم چارطاقی! آن یکی قوره گور و</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">تمدن های خاموش سرزمینمان؛ جولیان و چوره و هوش گپ و گورگبران و ماز فه ره و گاکره و</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> . . . سال هاست چشمپای باستان شناسان مانده اند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">خدای من! سی و پنج سال از عمرم گذشته و ندیدم کسی بیاید و پژوهشی بنویسد. ویرانه های دیارم زیر و رو شدند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">ما مرد شدیم و داریم مرده می شویم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">در یکی از برنامه های کوهنوردی که از طلور راهی لیت انار شدیم، از پله ای باستانی کنده شده بر پیکر کبیرکوه بالا می رفتیم، همنوردی گفت: محمد حیدری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! </span></b><b><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">این پله های کنده شده روی این صخره های کبیرکوه مال چه دوره ایه؟ گفتم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span></b><b><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">نمی دانم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">بالاتر که رفتیم دیدم دوست پژوهنده همان پرسش را از یک چوپان هم پرسید. پاسخ:</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> وه لا چه بوشم! (چه بگویم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">شب از راه رسید و ما بر یال کبیرکوه نزدیک چشمه ی خاکه بای تندیس موهوم لیت انار را در شبی مهتابی می</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">نگریستیم. سگ ها نزدیک چشمه سکوت کوهستان را به هم ریخته اند و یکی از چوپانان نهیبی می زند. . . من </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">هم از دور فریاد برآوردم: «آشنا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!»</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;line-height:normal" align="right"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;" lang="FA">منبع:وبلاگ گروه کوهنوردی بنار.با قلم استاد محمدحیدری</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-04-04T11:58:49+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک گفتگویی متفاوت و نوروزی با دکتراحمدی http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/121 <table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td valign="top"><span class="small">نوشته شده توسط ایلام فردا </span> &nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td class="createdate" valign="top">دوشنبه, 19 اسفند 1392 ساعت 10:51 </td></tr><tr><td valign="top"><p style="text-align: justify;">در هر سال اتفاقات بسیاری برای انسان پیش می‌آید که باگذشت چندین سال باز هم به عنوان خاطره ای تلخ و یا خاطره ای شیرین در ذهن شخص به یادگار می‌ماند و باعث خوشحالی&nbsp; و یا ناراحتی افراد شود<span>.</span></p><p style="text-align: justify;">ایام نوروز در پیش است و پس از یکسال کار و تلاش سال 1392 در حال تمام شدن.</p><p style="text-align: justify;">پایگاه خبری <a href="http://ilamefarda.ir/"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ایلام فردا </span></a>به همین مناسبت قصد دارد با برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی گفت وگویی نوروزی با آنان داشته باشد.</p><p style="text-align: justify;">در اولین گفت وگویی اختصاصی ما با مسئولان استانی سراغ دکتر علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره رفتیم.</p><p style="text-align: justify;">آنچه در زیر می آید حاصل گفت گویی کوتاه و نوروزی ما با دکتر احمدی است.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>سال 1392 برای دکتر علی محمد احمدی چگونه سپری شد؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">سال 1392 با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و اینکه این امید بود که فضای جدیدی در کشور بخصوص در مسائل اقتصادی ایجاد شود خوب بود.</p><p style="text-align: justify;">مردم حوزه انتخابیه من هم در انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده خود حماسه سیاسی را خلق کردند که باعث خوشحالی بنده گردید.</p><p style="text-align: justify;">در بعد اقتصادی انتظارم این بود که آنچه شایسته مردم هست رخ دهد که به دلیل فشار های نظام سلطه و برخی مشکلات موجود عملا چنین چیزی رخ نداد از این بابت هم نگران بودم و این نگرانی هم ادامه دارد.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>با توجه به شروع خانه تکانی ها،شما در منزل خود کمکی در این رابطه انجام می دهید؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">اگه راستشو بخواهید خیر من اهل خانه تکانی نیستم؛البته بیشتربه خاطر درگیری های کاری که دارم وقت آنچنانی برای این کارها ندارم.</p><p style="text-align: justify;">مشغله های کاری من حتی در برخی موارد باعث شده تا رسیدگی لازم را به خانواده خود نداشته باشم و از این بابت آنها در فشار هستند هر چند آنها کاملا با این روش زندگی من آشنا بوده و به قولی با زندگی من می سازند.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>دکتر احمدی اهل عیدی دادن است یا عیدی گرفتن؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">(با خنده) عیدی گرفتن؛خوب هیچ کسی نیست که از عیدی گرفتن بدش بیاید اما چند سالی است که عادت کرده ام عیدی بدهم تا عیدی بگیرم.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>برنامه سفر نوروزیتان مشخص شده؟به کدامیک از مناطق استان برای تفریح علاقه دارید؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">از وقتی که نماینده شدم تمام برنامه های نوروزی من و خانوادم در حوزه انتخابیه سپری شده است و امسال هم در کنار مردم خواهم بود.</p><p style="text-align: justify;">در سالهای گذشته و قبل از اینکه نماینده بشم تفریح در مناطق جنگلی استان بخصوص "دینارکوه" در شهرستان آبدانان به خاطر سرسبزی آن را می پسندیدم و سفری هم به مناطق استان خوزستان در برنامه نوروزیم وجود داشت.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>بعد از سال تحویل ،برای عرض تبریک و عید دیدنی به منزل چه کسی می روید؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">اگر لحظه سال تحویل در آبدانان باشم قطعا مادرم؛البته اگر در ایلام که باشم خانواده پدر خانمم در اولویت هستند.(با خنده)</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>شیرین ترین خاطره شما در سال 92؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">حضور گسترده مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری و خلق حماسه سیاسی که مطالبه رهبری بود.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>تلخ ترین خاطره؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">خاطره بدی وجود نداشت اما هرگاه از حوزه انتخابیه بالاخره افراد تماس می گرفتند و یا از نزدیک با آنها ملاقاتی صورت می گرفت و درخواست کمک مالی داشتند و واقعا نمی توانستم به آنها کمکی انجام دهم بسیار تلخ بود.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مقام معظم رهبری سال 93 را با چه عنوانی نام گذاری می کنند؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد داشته اند و نام گذاری سالهای اخیر حول محور اقتصاد، به نظر می رسد که سال آینده هم حول همین موضوع نام گذاری صورت بگیرد.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>با توجه به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93،پیش بینی شما از وضع اقتصاد کشور چگونه است؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;">اگر این برنامه ای که دولت در دست بررسی دارد و اگر بتوانیم فرهنگ خود اظهاری را در بحث یارانه ها به اجرا درآوریم و تعدادی از مردم متمول&nbsp; از دریافت یارانه ها انصراف دهند و حذف بشوند قطعا چشم انداز روشنی در سال 93 در حوزه اقتصاد خواهیم داشت.</p></td></tr></tbody></table> text/html 2014-03-03T16:51:27+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک پلنگ آبدانان http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/120 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7">پلنگ آبدانان</font><br><br><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/16685685406974591042.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br>تفنگ حیفه که آهو بکشی آهو قشنگه<p>تفنگ حیفه بکشی کوگ کوهی رنگ وه رنگه</p><p>تفنگ به زه وه اوو دزد فراری</p><p>تفنگ جای گله که ت سینه. . . به هیچ گونه ای خشنود نمیشم بگم : «پلنگه» ؛ حتی اگه قافیه ی این شعر فولکلور لری هم جور درنیاد؛ نباید گفت تفنگ جای گله که ت سینه پلنگه یا سینه نهنگه .</p><p>بلکه باید گفت : تفنگ جای گله که ت سینه که تنگه!!!</p><p>سینه ای که برای ندانم کاری گذشتگان و بی فرهنگی ما و هم دوره هایمان به تنگ&nbsp; آمده است.</p><p>یا اینکه:</p><p>تفنگ که جای گله ت سنه پلنگه؟!</p><p align="baseline">دینارکوه و کبیرکوه سال هاست غرش نعره های پلنگ ایرانی را در دل خود شنیده اند. بر ماست که با دیدن عکس های دوربین محیط زیست هر کدام به سهم خودمان در آگاهی رساندن به تفنگداران این دیار بکوشیم. اقوام دامدارمان را آگاه کنیم که این همه سال از طبیعت بهره مند شده اند و اکنون هم با دیدن پلنگ دست به تفنگ نشوند و از گم شدن دام هایشان به خشم نیایند و آن را هدیه ای برای طبیعت بدانند. </p><p>در منطقه حفاظت شده ی دینار کوه شب های عید تا 13 بدر تیراندازی نکنیم . همین نزدیکی های جاده بساط مهربانی مان را پهن کنیم و برای رفتن به دوردست ها و عمق جنگل حرص نورزیم. شب های کمتری را در کوهستان بگذرانیم و به روز بدوزیم. صدای سیستم ماشینمان را کم کنیم و تنها خودمان از آن لذت ببریم.</p><p>هم شهریان و هم میهنان گرامی! کار ما در برابر نگهبانی از دینارکوه و همه ی حیات وحش ایران سخت تر و سنگین تر شده است. باید بکوشیم و بکوشیم.</p><p>ای کاش اکنون خواننده ای فریاد برآورد که:</p><p>تفنگ جای گله تو سینه پلنگ نی</p><p>تفنگ به خاو ده هونه وقت جنگ نی . . .</p><p>منبع:وبلاگ آبدانان بنار_ با قلم استاد محمدرضا حیدری<br></p><br> text/html 2014-03-03T16:34:03+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک ناخن گیر http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/119 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;text-align: center;text-indent:-36.0pt" align="center"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000" size="5">ناخن گیر</font></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;text-align: center;text-indent:-36.0pt" align="center"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#000099" size="4">تقدیم به همه ی مادرانی که جهان خلقت سخت محتاج وجود نازنین آنهاست .</font></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-3.2pt;text-align:justify; text-indent:-36.0pt"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سالها در مدرسه هر صبح شنبه یا وقت ظهر مدیر مدرسه ما را به خط می کرد . در حالی که خط کش چوبی در دست داشت با دقت&nbsp; ناخن های ما را نگاه می نمود و ما در حالی که ترس سراسر وجودمان را پر کرده بود از این دالان وحشتناک عبور می کردیم&nbsp; به نزدیک مدیر که می رسیدیم قلبمان به شدت می تپید. &nbsp;نگاهمان به انگشتان دستمان بود که به شدت می لرزید&nbsp; و خط کش مدیر که به آرامی روی انگشتان لرزان حرکت می کرد و لحظه ای که با صدای&nbsp; نامهربانش می گفت برو ! و گاهی هم این خط کش نامهربان بر روی انگشتانی فرود می آمد که نه تنها ناخن های دراز را کوتاه نمی کرد بلکه&nbsp; تاولی در کنار آنها ایجاد می نمود&nbsp; و چه سرنوشت &nbsp;بدی در انتظار کسانی بود که از این دالان سخت عبور نمی کردند . تنبیه بدنی ، کلاغ پر ، تحقیر و اخراج از کلاس مجازات کسانی بود که شاید در منزلشان ناخن گیری برای اصلاح و نظافت ناخن هایشان وجود نداشت . انگار اگر دانش آموزی ناخن های کوتاهی داشت مرد ایدال فردای جامعه می شد بلندی و کوتاهی ناخن معیار ادب ، نظافت ، &nbsp;انضباط و البته پیشرفت و ترقی بود. سالها قبل در روستای زادگاهم در همان مدرسه ای که سالیان دارزی درس خوانده بودم و هر روز صبح مدیر ناخن های دست و موهای سرمان را با دقت نظاره می کرد مدیر مدرسه شدم در پس ذهن من در دوران دانش آموزی مدیر مدرسه قدرتمند ترین فردی بود که می شناختم&nbsp; برای آنکه اقتدار خودم را نشان دهم&nbsp; همان&nbsp; رفتارهای مدیری&nbsp; را الگو قرار دادم که هر وقت از کنارش عبور می کردم قلبم به طپش می افتاد &nbsp;حتی اگر&nbsp; در کوچه های روستا او را از صدها متر دورتر می دیدم با وحشت خودم را پنهان می کردم متاسفانه در اوائل خدمتم همان روش خشونت بار او را الگوی خود قرار دادم &nbsp;روزهای شنبه بچه ها را&nbsp; به خط می کردم و با همان اقتدار مدیر سالیان قبل ناخن های آنها را نگاه می کردم . وای به حال آنانی که ناخن های بلندی داشتند &nbsp;یک روز مادرم گفت : پسرم&nbsp; حقیقت دارد &nbsp;توی مدرسه بچه های مردم را کتک می زنی ؟ گفتم مادر بعضی اوقات این کار را می کنم&nbsp; گفت پسرم بچه های مردم را کتک نزن . مادران آنها ناراحت می شوند و نفرینت می کنند من مادر هستم دوست ندارم کسی فرزندم را کتک بزند و یا نفرین کند . گفتم مادر بچه ها حرفم را گوش نمی دهند مثلاً هرچه می گویم ناخن های خود&nbsp; را هر هفته اصلاح کنید باز هم بعضی از آنها توجه ندارند&nbsp; مادرم نگاهی پر معنا به من کرد و در حالی که خمیری را بر روی دستانش در هوا تاب می داد آنرا روی ساجی که از شدت حرارت سرخ شده بود انداخت ( مادرم در حال پخت نان بود ) و با چهره ای که از حرارت آتش هیزم بلوط ، &nbsp;به سرخی گراییده بود گفت : پسرم&nbsp; تو معلّم هستی خودت ناخن های آنها را کوتاه کن شاید در منزل ناخن گیر نداشته باشند در حالیکه تکه هایی از نان ساجی برشته شده را جدا می کردم </font></b></font></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-indent: -36pt;"><font size="3">&nbsp;خنده ام گرفت و گفتم من مدیر مدرسه هستم آن وقت ناخن بچه ها را کوتاه کنم نگاه غضب آلودی به من انداخت و گفت&nbsp; پس بچه هایی که ناخن نگرفته اند را پیش من بفرست تا من ناخن های آنها را اصلاح کنم&nbsp; خنده بر لبانم خشک شد مثل احمق ها درمانده شدم و حرفی برای گفتن نداشتم زیبایی یک روز بارانی سرد ، &nbsp;صدای شر شر باران &nbsp;ناودان مطبخ ، بوی نان ساجی تازه همه با احساسی سرشار از شرمندگی ، جایگزین شد . ساکت شدم و لحظاتی با شاخه ی نازک هیزمی &nbsp;، ذغا ل های زیر ساج را به هم می زدم . صدای مادرم را شنیدم که گفت : پسرم مواظب باش که نسوزی و نان برشته شده ی دیگری را از کنار ساج برداشت و به من داد و گفت از این نان بخور، نان داغ برشته شده را برداشتم ، بلند شدم و به آرامی از مطبخ بیرون رفتم تا به داخل خانه رسیدم خیس باران شده بودم . با خود راجع به این پیشنهاد مادرم فکر کردم &nbsp;روز بعد چند عدد ناخن گیر خریدم و با خود به مدرسه بردم . خودم را قانع نمودم تا غرورم را زیر پا گذاشته و ناخن های بچه ها را کوتاه نمایم اما بچه ها نپذیرفتند و اصرار داشتند که خودشان این کار را بکنند. بچه ها هر روزقبل از شروع کلاس می آمدند و ناخنگیر را تحویل گرفته و ناخن های خود را کوتاه &nbsp;می کردند من از مادرم که عمری را به پختن نان سپری کرده بود &nbsp;یاد گرفتم که تربیت&nbsp; با زور و خشونت نتیجه ای ندارد . من مدیری را الگو ی خود قرار دادم که هرگز چیزی جز خشونت و سخت گیری از او یاد نگرفته بودم&nbsp; من و آن مدیر قبلی با آنکه&nbsp; درس خوانده بودیم اما شناخت درستی از آموزش مسائل تربیتی نداشتیم &nbsp;هرگز با خود فکر نکردیم که چنین دانش آموزانی &nbsp;ممکن است در منزلشان ناخن گیری وجود نداشته باشد به جای آنکه امکانی فراهم نماییم تا به بچه ها یی که به هر دلیل ، به بهداشت خود توجهی ندارند آموزش های لازم و امکانات کافی ارائه نماییم فقط به تنبیه بدنی و جریمه کردن هر روز آنها فکر می کردیم کاری که هیچ وقت نتیجه ی مثبتی نداشت &nbsp; ولی مادر بیسواد من که عمری را در کنار آتش هیزم به پخت نان سپری کرده بود چه خوب و زیبا ظرافتهای تعلّیم و تربیت را می دانست . من آنروز &nbsp;از مادر بیسوادم آموختم که نه هر کو ورقی خواند معنائی دانست او حتی در حال پخت نان نیز در انجام وظیفه ی تربیتی خود کوتاهی نکرد به من آموخت که زندگی زیباست اگر از دریچه ی نگاهی مهربان تماشاگر آن باشیم .(محمد نعمتی - وبلاگ تقاطع)</font></b></p> text/html 2014-01-24T03:59:14+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک خانواده پر افتخار جولیانی http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/118 <p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 22pt; mso-themecolor: text1;'>خانواده هفت پزشکی در </span></b><b><span lang="FA" style='color: red; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 22pt;'>آبدانان</span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>&nbsp;</span><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'> تعداد هفت نفر از ده نفر فرزند یک خا نواده در شهر ستان آبدانان ، پزشک میباشند و به کار طبابت اشتغال دارند.</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>جالب این که ُچهار نفر از این هفت نفر متخصص جراحی فک، دندان و صورت، داخلی اطفال، زنان و زایمان بوده و بقیه نیز در حال مطالعه برای گرفتن تخصص پزشکی در رشته های مورد علا قه اند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>"عبدالرضا خانی زاده" پدر این خانواده ۱۲ نفره ،در سال 1327 در روستا ی وچکبود سفلی بخش سرابباغ شهرستان آبدانان متو لد شده و بیش از 30 سال از عمر خود را با شغل دامداری و کشاورزی در روستاهای گل گل و و چکبو د سپری کرده است. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>و ی تا پنجم ابتدایی درس خوانده و اکنون نیز از راه کشاورزی سنتی و رانندگی گذران زندگی می کند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>این مرد و پدر مو فق ،د ارای 10 فرزند است(۷پسر و۳دختر) که تاکنو ن هفت نفر از آنان مو فق به دریافت دانشنامه و مدرک پزشکی شده و سه نفر دیگر نیز اکنون در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>این پدر زحمت کش می گو ید: چها ر نفر از فرزندانش، در رشته های تخصصی داخلی اطفال، زنان و زایمان و جراحی فک و صورت دانش آموخته شده اند و بقیه آنان نیز به حو ل و قوه الهی قصد ادامه تحصیل در رشته های تخصصی مورد نیاز جامعه دارند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>خانی زاده اظهار کرد: همه فرزندانم علا قه زیادی به رشته تجربی دارند و سه فرزند کو چک تر نیز در همین رشته تحصیل می کنند و آنان نیز جزء پز شکی، هیچ رشته دیگری را انتخاب نخواهند کرد. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>این پدر سخت کوش، توکل به خدا، لقمه حلال، دعا ی خیر والدین و پشتکار خود و فرزندان را، رمز موفقیت خانواده اش اعلام کرد. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>وی اضافه کرد: به همه فرزندان پزشکم سفارش کرده ام که به سبب محرومیت های مضاعف و نیاز مردم شهرستان آبدانان و استان ایلام، ارائه خدمات پزشکی به هم استانی های خود را در اولو یت کاری خویش قرار دهند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>خانی زاده ادامه داد: چنانچه مسوولان و متو لیان در خصو ص تهیه امکانات و بسترسازی لازم همکاری کنند، با یاری خداوند بزرگ، فرزندان بنده قصد دارند که در استان ایلام مشغول به کار پزشکی شوند. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>شهرستان دانش پرور آبدانان در شرق ایلا م قطب علمی این استان است. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>شهید "داریوش رضایی نژاد" دانشمند هسته ای و نخبه علمی کشو ر اهل و زاده شهرستان آبدانان است. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>امید وارم که متو لیان و مدیران ارشد استان و کشورُ قدراین استعداد های ارزشمنددر این منطقه محروم را بدرستی بدانند و زمینه رشد و بالندگی انان را مهیا و کشور رانیز از نعمت و جود این نخبگان بی ادعا ُ منتفع نمایند. چنین باد.</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>منبع:وبلاگ دوست داشتنیه درد و داد-سید حرمت الله موسوی مقدم</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Mitra"; font-size: 14pt; mso-themecolor: text1;'>&nbsp;</span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style='color: black; line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "B Mitra"; mso-themecolor: text1;' dir="LTR"><font face="Calibri">&nbsp;</font></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p> text/html 2013-12-19T03:05:23+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک آبدانان محروم از پزشك متخصص http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/113 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">غروب پاییزی یكی از روزهای سرد آبدانان زنی بی سرپرست به همراه فرزند 8 ساله اش سراغ آدرس پزشك شكسته بند در شهر دزفول را می گرفت. این زن غریب بود و با کوچه و خیابان های شهر ناآشنا. ازآنجایی كه این اتفاق برای فرزند خودم افتاده بود، به سختی های این امر كاملاآشنا بودم. از دوری راه، غربت ونابلدی گرفته تا مشكلاتی همچون ساعات كار پزشكان که نزدیکی غروب شروع می شود. این ساعت کار برای شهرستانی هایی كه قصد برگشتن به دیار خود را دارند، کار را مشکل می کند. حال شما تصورکنید که یک زن تنها دریک شهرغریب باید با چه مشکلاتی دست وپنچه نرم کند.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; این تنها نمونه كوچكی ازهزاران مشكلی است که ساکنان مناطق محروم درحوزه بهداشت و درمان با آنها روبه روهستند. كمبود امكانات پزشكی ونبود پزشك متخصص مشكل همیشگی ، گریبانگیر و ماندگار درمناطق محروم هستند. درحقیقت، نبود پزشك متخصص نه تنها مشکل مردم بلكه دغدغه هر ساله مسئولان دانشگاه علوم پزشكی ومدیران شبكه بهداشت درشهرهای محروم استان ایلام است. زیرا هرساله پس از پایان دوره خدمت پزشك متخصص مسئولان مربوطه باید به فکر چاره اندیشی برای جذب پزشك دیگری باشند و در كوتاه ترین زمان ممكن پزشك متخصص جایگزین را تعیین کنند و زمینه های لازم را برای اقامت و خدمات رسانی او فراهم سازند البته گاهی اوقات در این بین وقفه ایجاد می شود که مشكلاتی به همراه دارد، این رویه سال های سال است كه در مناطق محروم تكرار می شود. هر چند قانون، برای نبود پزشک دراین مناطق راهكاری پیش بینی کرده است مبنی بر اینكه دانشجویانی که از سهمیه مناطق محروم استفاده می کنند، پس ازپایان تحصیل و كسب دانش و تخصص لازم، باید برای مدت مشخصی درآن مناطق خدمت کنند. این قانون سبب شده طی سالیان اخیر بخشی ازمشكلات درمانی دراین مناطق برطرف شود. اما این، چاره كار نیست. همان طوری که استقرارپزشک متخصص ازماندگاری وثبات برخوردار نیست. از طرفی به کارگیری این پزشکان هزینه های زیادی همچون حق مسكن ، ایاب و ذهاب برای دولت دربردارد. همچنین پزشکانی که به طور ثابت دراین مناطق مستقر نیستند، با مشکلاتی درگیر می شوند که کارایی آنان را پایین می آورد. مشکلاتی مثل امکانات کم، دوری از خانواده، ناآشنایی با فرهنگ وخلق وخوی مردم و از همه مهم تر اینكه بوجود آورنده پدیده ای بنام« زیر میزی» است.&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; به نظر می رسد اگر مسئولان در انتخاب دانشجویان پزشکی که از سهمیه مناطق محروم استفاده می کنند، راهکاربومی گزینی را درپیش بگیرند، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.زیرا دانشجویی که دریکی از رشته های پزشکی علم آموزی می کند، ملزم می شود، پس از پایان تحصیلات خود درهمان محل به ارائه خدمات بپردازد که زادگاه آنان محسوب می شود. بدیهی است که با توسعه زیرساخت های شهری، استفاده از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری می توان به اسکان دائمی پزشکان متخصص درمناطق محروم کمک کرد.&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; این كار دارای مزایای بسیاری است. اول اینكه پزشك با آسودگی خیال و فراغ بال در كنار خانواده واقوام زندگی می كند. در نتیجه دارای بالاترین بهره وری و حذف هزینه های اضافی نظیر مسكن می شود، دوم اینکه پدیده زیرمیزی گرفتن حذف و ازهمه مهمتر اینكه باعث جلوگیری ازمهاجرت نخبگان و سرمایه های این مناطق می شود واین خود تاثیر بسزایی دراقتصاد و توسعه یافتگی مناطق كمتر توسعه یافته دارد.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; آبدانان جزء آن دسته از مناطق محروم است كه به شهر علم و دانش و نخبه پرور مشهور است ولی به رغم داشتن استعدادهای درخشان، از كمترین نیروهای بومی کارآمد و متخصص بهره مند است. به جرات می توان گفت این شهر كوچك كه در دورترین نقطه استان ایلام قرار دارد، بیشترین قبولی هرساله در دانشگاه های سراسری را دارد. اما به گفته مسئول شبكه بهداشت و درمان آبدانان، این شهرستان دارای یك درمانگاه كوچك و قدیمی با 6 متخصص در رشته های داخلی، جراح عمومی، بیهوشی، اطفال، زنان و زایمان وپاتولوژی است.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; دكتر مازیار طهماسبی می گوید: این حوزه درمانی در بخش ارتوپد، چشم پزشك و ازهمه حیاتی تر قلب به پزشک متخصص نیازمند است كه امید است با راه اندازی بیمارستان جدید این مشکل نیز برطرف شود.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; بیمارستان جدیدی که قرار است راه اندازی شود درسال 86 کلنگ زنی شد، با گذشت 6 سال از آن زمان هنوز این بیمارستان 32 تخته به بهره برداری نرسیده و به یکی از آرزوهای دست نیافتنی مردم تبدیل شده است.&nbsp;</div></span><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; دراینجا باید به این نکته اشاره کنم آبدانان دریک محیط کوهستانی و صعب العبور قراردارد و فاصله آن تا مرکز استان 165 کیلومتر است، درصورتی که یک بیمار قلبی بخواهد خود را به مراکز درمانی شهر ایلام برساند تقریبا 4 ساعت درراه خواهد بود. لذا برای او آسان تر است که به دزفول برود. اما مشکل آنجاست که بیمارستان های استان خوزستان به سختی چنین بیماری را پذیرش می کنند. چراکه او بیماری است متعلق به استان ایلام.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;بهروز &nbsp;مردانی</span></div> text/html 2013-12-14T13:49:59+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک نظرخواهی http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/110 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr; unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;B Jadid&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#000099" lang="FA">دوستان همشهری سلام</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr; unicode-bidi:embed" align="right"><span style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; color:#006600" lang="FA">وارد پارک شهر که میشی منتها الیه سمت راست کنار رودخونه یه</span></b><span style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"> </span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#006600" lang="FA">فضای خالی وسیعی داره. به نظرتون چه طرحی اونجا اجرا بشه که </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#006600" lang="FA">جاذب گردشگر باشه، خیلی زود تکراری نشه و منبع درآمدی هم</span></b><span style="font-size:6.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"> </span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:#006600" lang="FA">برای شهرداری باشه؟ منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم</span></b><span style="font-size:6.5pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></p> <div align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مسعود عسگری- عضو شورای شهر آبدانان</span></b></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-11-16T10:22:13+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک گوشه ای از هنر آبدانان http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/108 برای دیدن دیگر آثار استاد عسگری با موضوع " لبیک یا حسین" روی آدرس کلیک کنید.<div><a href="http://azizihonar.com/fa/3492-the-third-part-of-the-national-mourni-of-calligraphy-and-modern-tendencies-labbaik-ya-hossein-the-site-works-of-artists-iran-azizi-art.html">http://azizihonar.com/fa/3492-the-third-part-of-the-national-mourni-of-calligraphy-and-modern-tendencies-labbaik-ya-hossein-the-site-works-of-artists-iran-azizi-art.html</a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dl.azizihonar.com/moharram92/bedahe-moharram-92-asgari-23.jpg" alt=""></div> text/html 2013-11-11T15:12:45+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک آرمیتا فرید http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/106 <div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3987" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 19px;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3993">&nbsp;<span id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3992" style="font-size: 12px; line-height: 1.3em; text-align: justify; font-family: Tahoma, Arial;">آرمیتا فرید ۱۳.۵ ساله، جوانترین داوطلب کنکور سراسری۹۲ در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شد.</span></font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3995" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3994">به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این داوطلب ساکن اصفهان است و امسال برای اولین بار در کنکور سراسری شرکت کرده است.</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3998" style="text-align: center; margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3997"><img alt="" src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/6/30/89206_201.jpg" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_3996" style="border: 1px solid rgb(220, 220, 220); margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 5px; font-style: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%;"></font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4115" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4114">وی می گوید:تا سال ۸۶ دوره ۵ سال ابتدایی را امتحان دادم و تا سال ۸۸ سوم&nbsp; راهنمایی را به پایان رساندم.از سال ۸۸ به بعد وارد دبیرستان شدم و ۴ سال دبیرستان را به صورت عادی گذراندم و امسال هم در کنکور شرکت کردم . من در مدرسه عادی درس خواندم و بدون اینکه کلاس خصوصی یا معلم خصوصی داشته باشم موفق شدم در کنکور سراسری قبول شوم.</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4124" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4125">آرمیتا با اشاره به تلاش خود برای قبولی در رشته پزشکی افزود : کسی که هدفش قبولی در رشته پزشکی در یک دانشگاه خوب و معتبر باشد،مسلماً باید یکسال خوب زحمت بکشد&nbsp; و من هم این یک سال برایم خیلی سخت گذشت ،اما به هر حال این دوران تمام شد.</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4117" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4116">وی پس از لطف خداوند، نقش&nbsp; پدر و مادر خود را در کسب این موفقیت مهم دانست و گفت: مادرم برای ایجاد آرامش من و در روزهایی که احساس خستگی و تنهایی می‌کردم خیلی کمکم می کرد.</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4127" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4126">آرمیتا از چگونگی شرایط جلسه آزمون کنکور گفت: وقتی در جلسه کنکور می‌نشینید، ۴ ساعت سرنوشت فرد را تعیین می‌کند و این زمان را باید مدیریت کرد. در آنجا نه پدر و نه مادر و نه معلم هیچکدام حضور ندارد، فقط حضور خود فرد است و خدای او و آن&nbsp; توکلی که باعث آرامش و ادامه کار می شود.</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4119" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4118">وی گفت هفته قبل از کنکور استرس زیادی داشتم اما خدا را شکر که در روز کنکور اضطراب من&nbsp; خیلیکمتر بود. ولی در جلسه آزمون موقعی که به تستهای اختصاصی رسیدم یه مقدار استرس داشتم و حتی گریه کردم، اما خیلی سریع تصمیم گرفتم ادامه تستها را بزنم و کار را تمام&nbsp; کنم .</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4121" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4120">وی با بیان اینکه خیلی خوشحال است که در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شده ،گفت: من قبل از برگزاری کنکور می دانستم که در رشته&nbsp; پزشکی قبول خواهم شد.</font></div><div dir="rtl" id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4123" style="margin-bottom: 1.5em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 1.3em; font-family: Tahoma, Arial;"><font id="yui_3_13_0_1_1384195231142_4122">آرمیتا گفت: از دوران کودکی علاقه داشتم پزشک شوم و این در دست نوشته‌های دو سالگی ام موجود است. علوم مرتبط با بدن انسان را خیلی دوست داشتم و به همین دلیل رشته پزشکی را انتخاب کردم و علاقه مندم پس از دوران پزشکی رشته تخصصی جراحی عمومی یا داخلی را انتخاب کنم.</font></div> text/html 2013-11-11T15:11:06+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک آموزش زبان انگلیسی http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/105 <div><br></div><div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_1813" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_1812" size="5" style="line-height: 1.22em;"><br clear="none" style="line-height: 1.22em;">آموزش زبان انگلیسی از پایه تا آیلتس در رادیو فرهنگ</font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_1814" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font size="5" style="line-height: 1.22em;"><br clear="none" style="line-height: 1.22em;"></font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_1816" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_1815" size="5" style="line-height: 1.22em;">شنبه ها تا چهارشنبه ها از ساعت 22.30 تا 23&nbsp;</font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_1817" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font size="5" style="line-height: 1.22em;"><br clear="none" style="line-height: 1.22em;"></font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2145" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2185" size="5" style="line-height: 1.22em;">موج اف ام</font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2146" style="line-height: 1.22em; text-align: center;">&nbsp;</div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2147" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2148" size="5" style="line-height: 1.22em;">فرکانس 106</font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2149" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font size="5" style="line-height: 1.22em;"><br clear="none" style="line-height: 1.22em;"></font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2151" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><font id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2150" size="5" style="line-height: 1.22em;">کاری از موسسه آموزشی سرزمین زبان با مجوز رسمی</font></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2153" style="line-height: 1.22em; text-align: center;">&nbsp;</div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2152" style="line-height: 1.22em; text-align: center;">&nbsp;</div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2174" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2173" target="_blank" href="http://www.sarzaminezaban.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em;">http://www.sarzaminezaban.com/</a></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2172" style="line-height: 1.22em; text-align: center;">&nbsp;</div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2171" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2170" target="_blank" href="http://www.sarzaminezaban.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em;">http://www.sarzaminezaban.ir/</a></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2154" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><br clear="none" style="line-height: 1.22em;">&nbsp;</div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2156" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><b id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2157" style="line-height: 1.22em;">شماره پیامک&nbsp;</b><b id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2155" style="line-height: 1.22em;">30004033</b></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2158" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><b style="line-height: 1.22em;"><br clear="none" style="line-height: 1.22em;"></b></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2160" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><b id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2159" style="line-height: 1.22em;">رادیو اینترنتی سرزمین زبان&nbsp;</b></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2162" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><a rel="nofollow" shape="rect" id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2161" target="_blank" href="http://sarzaminezaban.com/Articles.aspx?cat=170" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em;">http://sarzaminezaban.com/Articles.aspx?cat=170</a></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2163" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><br clear="none" style="line-height: 1.22em;"></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2165" style="line-height: 1.22em; text-align: center;"><b id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2164" style="line-height: 1.22em;">تکنولوژی پادکست و تحولی شگرف در یادگیری زبان انگلیسی</b></div><div id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2168" style="line-height: 1.22em; text-align: right;"><h1 id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2167" style="padding: 0px; margin: 0.67em 0px; line-height: 1.22em; font-family: Arial; background-color: rgb(253, 250, 232); text-align: center;"><font id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2169" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em;"><a rel="nofollow" shape="rect" id="yiv9617111406yui_3_13_0_1_1384098544939_2166" target="_blank" href="http://sarzaminezaban.com/article.aspx?id=1002357" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(25, 106, 212); outline: none; line-height: 1.22em;">http://sarzaminezaban.com/article.aspx?id=1002357</a></font></h1><div><br></div></div></div> text/html 2013-11-03T15:04:52+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک دوقلوهای آبدانان یتیم مانده اند http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/104 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <h1 dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوقلوهای آبدانان یتیم مانده اند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">امروزه صنعت گردشگری یكی از بزرگترین صنایع در حال رشد جهان است كه در حوزه های اقتصادی ، جامعه ، فرهنگ و سیاست تاثیرات گسترده ای دارد و منبع مهم درامدزایی و عاملی موثر در تبادلات فرهنگی محسوب می شود . از گردشگری به عنوان یك صنعت و هم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به عنوان یك پدیده فرهنگی یاد می شود این صنعت و پدیده فرهنگی با مدیریت علمی و پایدار می تواند ضمن كسب درامدهای كم نظیر پاك وكم خطر اقتصادی برای جوامع به ارتباط و حفظ فرهنگ جوامع محلی و میزبان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>كمكی ارزشمند و در عین حال پایدار بنماید .فی الواقع این صنعت تبدیل به یكی از مهمترین منابع درآمدی برای هر منطقه شده و داشتن ، احیا و حفظ آن نقشی بی بدیل در سرنوشت و زندگی مردمان آن خطه ایفا میكند بنابراین به این صنعت (گردشگری) می شود به عنوان یك اولویت و محور توسعه نگاه كرد. بی گمان هرگاه نامی از مناطق گردشگری استان ایلام به میان می آید نام چشمه های دوقلوی سیاه گاو آبدانان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>متبلور و زبانزد عام و خاص می شود. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>این پدیده شگرف خدادی در 35 كیلومتری جنوب شرقی شهر آبدانان جلوه ای از خلقت عالم طبیعت بوجود آ ورده كه هر متفكری را به تفكر و هر گردشگری را به تماشا فرا می خواند نگار گر عالم آفرینش چنان ترسیمی از این شگفتی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بر جهان طبیعت نگاشته كه تصویر آن زینت بخش دیوار اكثر ادارات استان می باشد. هر چقدر ابهت این دو جفت آبی مایه بهت همگان و عظمت و شوكت آنها مایه عزت و شكوه است اما محرومیت و مظلومیت آنها كاملا مشهود و محسوس و بسان طفلانی یتیم مورد بی مهری واقع شده اند. این اكوتوریسم آبی با اینكه اثری ملی است ولی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مورد غفلت قرار گرفته و محروم مانده است درصورتی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>كه می توان از آن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بهره برداریهای مختلف و به عنوان منبع <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>درآمدی مناسب در جذب توریست و گردشگر برای منطقه باشد. نامناسب بودن جاده دست رسی ، نبود علائم و تابلوهای راهنمای مسیر ، نداشتن برق ، عدم پوشش آنتن موبایل و نیز با وجود آب موجود دریغ ازحتی درختی سایه گستر و از همه مهمتر عدم برخورداری از سرویس بهداشتی و سطلهای زباله فضای پیرامون دریاچه ها را ناخوشایند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و تحمل گردشگران را بی تاب و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در نتیجه موجب تنهایی همیشگی دوقلوها شده است. اما اینك تنها كاربرد دوقلوها فقط در فصل تابستان و گرما آنهم به عنوان استخری برای شنا و آبتنی جوانان تبدیل شده است. در حالی كه می توان متولیان امر از طریق تعاونیها و یا با كمك بخش خصوصی و در راستای حمایت از دوقلوها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قسمتی از تپه های اطراف آنها كه دارای شیب تند و در فصل بارش موجب ریزش خاك و سنگلاخهای مجاور به درون دریاچه ها می شوند را هموار و از آن پاركی سرسبز برای استراحت و استفاده خانواده ها احداث نمود تا در نتیجه تمایل كمتر جوانان برای شنا كردن و عدم فرسایش دریاچه ها را به دنبال <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>داشته و همچنین <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>با تجهیز امكانات رفاهی راهی برای جذب گردشگر وگامی در جهت شناساندن جاذبه های این دیار كرده باشند. حال كه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فصل بهار در پیش است و موسم تعطیلات و تفریحهات وبازدید از اماكن توریستی ، تفریحی كه بسیاری آرزوی دیدن این اكوسیستم طبیعی را دارند ظاهرا مسولان امر برنامه ای برای رسیدگی وبرآورده نمودن حداقلی نیازهای دوقلوها ندارند. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes"></span>بهروز مردانی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></h1> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-10-27T15:38:23+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک شهرمن آبدانان http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/103 <div><br></div><div><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">آبدانان شهر خوبم،شهر علم و دین وفرهنگ</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">شهر مانا تا ابد در یادها ، ای شهر یكرنگ</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">ساده ای&nbsp;&nbsp;صافی صمیمی بی كلك آیینه آسا</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">مثل سروی سر فراز ،مثل باران پر تماشا</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">خواب شیرین در سحرگاهی ، عزیزی ، چون نسیمی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">آی،آبادی و بسم الله الرحمن الرحیمی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">قله هایت شهرمن ،هم سنگ الوند است و البرز</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">دشت هایت همچو گیسوهای یارم می دهد پُز</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">قدمتی ای شهر خوبم،بس كه چندین ساله داری</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">سربر آوردست در تو قلعه های بی شماری</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">آبدانان ، پنجره ای رو به یار مهربانم</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">ای بجزتصویرنامت ،نیست نامی بر زبانم</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">مأمن شیرین وشانی،كوچه هایت مثل (كل رم)</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">با طراوت شاد و خندان ،مثل باغی پرزشبنم</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">دوقلودریاچه هایی خوب زیبایی،بی نمونه</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">درفضایی بس دل آرا مثل باغی پرزپونه-</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">برز وبالا مثل یارم مثل چشمانی كبودند</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">مثل یك عاشق دو بیتی های فایز می سرودند-</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">بس طبیعی مانده پیرامونشان،ازبوی ریحان</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">چون گلاب قمصری آورده اند ازشهر كاشان</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">فیلمو همرازاسرارم شود،ها !كی فراموش</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">مثل دایه ای گرفته شهرخوبم را در آغوش</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">ازبلوط پیرگرفته تا( ون)(كیكم) (ارجن)</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">صحنه های باشكوه پركرده صحرا دشت و(درون)</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">صبح لبخندت تماشایی ست ،همچون باغ گیلاس</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">دامنت پرگشته ازانواع گلها،ازگل یاس</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">صبحگاهان در نسیمی پیچد آنجا،بوی میخك</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">ازتن دیوار روید مثل زلفی ،گل پیچك</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">مثل دریا با صلابت ،مثل باران با كرامت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">مردمی ازجنس طوفان،باتدبر،با شهامت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">آبدانان ،شهرخوبم ،شهردلهای شكسته</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">شهرعاشق مردمی با دستهای پینه بسته</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">من زجولیان و آن شب های بارانی بگویم</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">یا من از آن قلعه های عهد ساسانی بگویم</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">شهرمن بگذار باشدخلوتم امشب كنارت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">بی غم امشب من به سازم می زنم توبرستارت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">آبدانان شهر خوبم،شهر علم و دین وفرهنگ</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;">شهر مانا تا ابد در یادها ، ای شهر یكرنگ</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;"><br></span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px;"><span style="font-size: 11px; line-height: normal; text-align: -webkit-center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;رحیم کوچکی</span></span></p></div> text/html 2013-10-25T14:52:06+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک دانلود نشریه آوای جولیان شماره3 http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/102 <FONT color=#000000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif> <P align=justify><FONT color=#000000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 18pt" dir=rtl lang=FA>درود بر دوستان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt" dir=rtl lang=FA>جولیانی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 18pt" dir=rtl lang=FA>.در این پست </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt" dir=rtl lang=FA>شماره سوم نشریه آوای جولیان</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 18pt" dir=rtl lang=FA>،پرتیراژترین نشریه دانشگاهی استان رو واسه اونا که نشریه به دستشون نرسیده گذاشتیم تا دوستان با دانلود این فایل در جریان کمو کیف کارا قرار بگیرن.فایل با فرمت زیپ هستش که صفحات نشریه بصورت عکس رنگی در اون قرار دارن.منتظر نظرات و انتقادات دوستان عزیز هستیم بی شک انتقادات سازنده شما در پیشبرد و بهتر شدن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #cc0000; FONT-SIZE: 18pt" dir=rtl lang=FA>وبلاگ جولیان</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 18pt" dir=rtl lang=FA> کمک خواهد کرد.</SPAN></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4 face=Arial>برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید</FONT></P><FONT size=4 face=Arial><SPAN dir=ltr><FONT size=3 face=Calibri><A title="" href="http://uplod.ir/xdy5vs088jx7/avayejooliyan3.zip.htm" target=""> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><A href="http://uplod.ir/xdy5vs088jx7/avayejooliyan3.zip.htm"><SPAN dir=ltr><FONT color=#009900 size=3 face=Calibri>http://uplod.ir/xdy5vs088jx7/avayejooliyan3.zip.htm</FONT></SPAN></A><A href="http://uplod.ir/xdy5vs088jx7/avayejooliyan3.zip.htm"></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></A></FONT></SPAN></A></P></FONT></FONT> text/html 2013-10-20T15:29:03+01:00 avayejooliyan.mihanblog.com مجتبی چابک «الهی 120 سال زنده باشی» http://avayejooliyan.mihanblog.com/post/100 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT size=3 face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>چرا می گوییم «الهی 120 سال زنده باشی»</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>آیا می دانید چرا وقتی به هم می رسیم ، می گوییم الهی 120</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNoSpacing align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>سال زنده باشی ؟ برای چه نمی گوییم 100 یا 150 سال یا...</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>در ایران و در زمان های دور ، سال کبیسه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>رابه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>این صورت محاسبه می کردند که به جای اینکه هر 4 سال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>یک روز اضافه کنند (که البته اضافه هم می کردند) هر 120 سال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>یک ماه را جشن می گرفتند و در کل ایران این جشن برپا بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>(تقویم فعلی که به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>«</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>تقویم جلالی» نامیده می شود حاصل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>زحمات خیام و سایر دانشمندان قرن پنجم هجری است)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>برای این که بعضی ها ممکن بود یک بار این جشن را ببینند و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>عمرشان جواب نمی داد تا این جشن ها را دوباره ببینند و بعضی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>ها هم اصلا این جشن را نمی دیدند، دیدن این جشن را به عنوان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>بزرگترین آرزو برای یکدیگر خواستار بودند و هر کسی برای طرف</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>مقابل آرزو می کرد تا آنقدر زنده باشد که این جشن باشکوه را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>ببیند و این، به صورت یک تعارف و سنتی بی نهایت زیبا درآمد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>که<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>وقتی به هم می رسیدند بگویند 120 سال زنده باشی.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Jadid'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>دوست خوبم «الهی 120 سال زنده باشی»</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Jadid'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=justify>&nbsp;</P>